คุณครูยุพดี  พรหมทา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

© กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
© ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4

การศึกษา
© วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
© วิชาเอกหลักสูตรและการสอน (ค.ม.)

 

e-mail: kruyuppadee@hotmail.com

tel : 0874480303

 

ผลงาน

©

©

 


 

La concurrence entre les maisons de courtage a donne lieu a le compte de demonstration forex forex court actions individuelles grande variete de plates-formes de negociation