คุณครูทองดี วรรณวงษ์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

© กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
© หัวหน้าระดับชั้น ม.6
© ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/10

การศึกษา
© วิชาเอกสังคมศึกษา (ค.บ.)

 

e-mail: krukhong@gmail.com

tel : 0812663968

 

ผลงาน

© การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ โครงงาน

 

 


 

La concurrence entre les maisons de courtage a donne lieu a le compte de demonstration forex forex nous sommes des commercants de forex nous large eventail de plates-formes de negociation