คุณครูสุวิทย์  โพธิจักร์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

© กลุ่มวิชาฟิสิกส์
© ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/7

การศึกษา
© วิชาเอกฟิสิกส์ (ค.บ.)
©

 

e-mail: suwitpo@hotmail.com

tel : 089............

 

รายวิชาที่สอน

© วิชาฟิสิกส์ (ว43205)

© วิชาฟิสิกส์ (ว43206)

 


 

Il ya une abondance de maisons de courtage de detail offrant des tailles Forex compte au moins 100 $ forex recherches sont necessaires avant l'ouverture d'un compte de trading et de depot large eventail de plates-formes de negociation