คุณครูประเสริฐ   รักพงษ์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร

© กลุ่มวิชาเคมี
© ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/6

การศึกษา
© วิชาเอกเคมี (วท.บ.)

 

e-mail: @hotmail.com

tel : 089

 

WBI : บทเรียนออนไลน์

©

©

 


 

Forex trading est une entreprise risquee en soi forex recherches sont necessaires avant l'ouverture d'un compte de trading et de depot informations de premier ordre sur le monde du Forex