คุณครูไพสิทธิ์  พั่วระยะ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

© กลุ่มวิชาพลศึกษา
© ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/7

การศึกษา
© วิชาเอกฟิสิกส์ (ค.บ.)
©

 

e-mail: @hotmail.com

tel : 089

 

WBI : บทเรียนออนไลน์

©

©

 


 

Les spreads sur Forex forex recherches sont necessaires avant l'ouverture d'un compte de trading et de depot grande variete de plates-formes de negociation