คุณครูระพีพัฒน์ สอนพูด

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย

© กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
© ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/9

การศึกษา
© การวัดผลการศึกษา (ค.บ.)
© เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ค.ม.)

 

e-mail: krupat@hotmail.com

tel : 0898461533

 

WBI : บทเรียนออนไลน์

© อีเมล์

© ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 


 

Forex trading est une entreprise risquee en soi forex recherches sont necessaires avant l'ouverture d'un compte de trading et de depot informations de premier ordre sur le monde du Forex