คุณครูจีระพร  บุญสว่าง

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

© กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
© ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/

การศึกษา
© วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
©

 

e-mail: @hotmail.com

tel : 089

 

WBI : บทเรียนออนไลน์

©

©

 


 

Lorsque l'operateur sont bien informes forex recherches sont necessaires avant l'ouverture d'un compte de trading et de depot informations de premier ordre sur le monde du Forex