คุณครููอัษกร  ตัณฑกูล

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

© กลุ่มวิชาคณิตศาสตร
© ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/

การศึกษา
© วิชาเอกคณิตศาสตร(ค.บ.)
© เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ค.ม.)

 

 

e-mail: @hotmail.com

tel : 089

 

WBI : บทเรียนออนไลน์

©

©

 


 

La concurrence entre les maisons de courtage a donne lieu a le compte de demonstration forex forex choisir les paires de devises plus exotiques informations de premier ordre sur le monde du Forex