กิจกรรมระดับชั้น ม.6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ขอแสดงความยินดี

 

1. ครูทองดี วรรณวงษ์   ครูดีเด่น (สังคมศึกษา)
เขตพื้นที่การศึกษาศร๊สะเกษเขต 3

2. ครูเจนจบ  ศรีเลิศ   ครูดีเด่น(วิทยาศาสตร์)
เขตพื้นที่การศึกษาศร๊สะเกษเขต 3

 

   ติว GAT/PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 30 มิ.ย.2552 และ 1-9 ก.ค.2552

แผนการเรียนวิทย์คณิต ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์
แผนการเรียนศิลป์คำนวณ- ศิลป์ภาษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

 

เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นม.6/1 เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นม.6/6
เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นม.6/2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นม.6/7
เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นม.6/3 เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นม.6/8
เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นม.6/4 เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นม.6/9
เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นม.6/5 เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นม.6/10

 

 

 

ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

รองผอ.วันชัย วรรณวงษ์
© รองผู้อำนวยการ
© ครูใหญ่ระดับชั้น ม.6
086-2622772

ครูทองดี วรรณวงษ์
© ครูชำนาญการพิเศษ
© กศ.บ.สังคมศึกษา
081-2663968

ครูเจนจบ  ศรีเลิศ
© ครูชำนาญการพิเศษ
© กศ.บ.วิทยาศาสตร์
081-9761543

ครูเย็นจิต  กุฎีรักษ์
© ครูชำนาญการ
© รป.ม.รัฐศาสนศาสตร์
081-2660749

ครูประเสริฐ   รักพงษ์
© ครูชำนาญการ
© วท.บ.เคมี
087-9610319

ครูจิราภา ขุขันธิน
© ครูชำนาญการพิเศษ
© ศศ.บ.สังคมศึกษา
089-6958929

ครูยุพยงค์  บำรุง
© ครูชำนาญการ
© ค.บ.การบริหารการศึกษา
081-2660749

ครูไพสิทธิ์  พั่วระยะ
© ครูชำนาญการ
© วท.บ.ฟิสิกส์
085-7673603

ครูอุทัยวรรณ  จันดี 
© ครูชำนาญการ
© ค.บ.บรรณารักษ์
081-0742071

ครูระพีพัฒน์  สอนพูด
© ครูชำนาญการ
© ค.ม.เทคโนโลยีฯ
081-3603153


ครูจีระพร  บุญสว่าง
© ครูชำนาญการ
© ค.บ.ภาษาอังกฤษ
089-4281690

ครูอัษกร  ตัณฑกูล
© ครูชำนาญการพิเศษ
© ค.ม.เทคโนโลยีฯ
087-4525992

ครูยุพดี  พรหมทา
© ครูชำนาญการ
© กศ.ม.หลักสูตรฯ
086-7243903

ครูสุวิทย์  โพธิจักร์
© ครู
© ค.บ.ฟิสิกส์
085-6821837

ครูเอกวัชร  ทองศรี
© ครู
© ค.บ.ภาษาอังกฤษ
089-8119927

ครูเรวัตร  อสิพงษ์
© ครู
© ค.บ.ภาษาไทย
087-2423119